Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Vytyčování

Úvodní zeměměřickou činností v průběhu vlastní stavby je nutné vytyčení polohy a výšky zamýšleného objektu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Tato činnost je vymezena ustanovením zákonem České republiky. Mnohdy se stává, že se investor o této povinnosti dozví až při kolaudačním řízení a tím nastává úkol, kterak příslušný protokol o vytyčení stavby sehnat.

Pokud je pozemek zakreslen v mapě katastru nemovitostí a označen parcelním číslem, ale hranice pozemků nejsou v terénu znatelné, je možné vyhotovit vytyčovací náčrt a vytyčit tyto hranice v terénu.

K vytyčení musí být pozváni vlastníci všech dotčených pozemků, nové hranice se označí novými hraničními znaky (plastové nebo kamenné mezníky). Jako podklad pro vytyčení slouží mapa katastru nemovitostí, všechny dostupné předchozí geometrické plány (počínaje cca rokem 1900), staré hraniční znaky, terénní tvary (meze, osy komunikací, staré stromy).

Objednavatel vytyčení obdrží od naší geodetické kanceláře vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení.

Dokumentace o vytyčení je potom odevzdána do archivu katastrálního úřadu a slouží jako podklad pro další geodetické práce na daném pozemku.